باربل 30 کیلویی
باربل 30 کیلویی
هالتر ۱,۳۳۵,۰۰۰ تومان
هالتر سوپرخم
هالتر سوپرخم
هالتر ۵۵۰,۰۰۰ تومان
هالتر خم
هالتر خم
هالتر ۶۲۰,۰۰۰ تومان
تراپ بار
تراپ بار
هالتر ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
باربل 27.5 کیلویی
باربل 27.5 کیلویی
هالتر ۹۶۲,۰۰۰ تومان